ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มารับบริการตอบแบบวัดการรับรู้ของอบต.เขาย่าเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
   
 
   

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของอบต.เขาย่า

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565